Privacyverklaring

Algemeen
Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang dit nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.
Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde sytemen en alleen als dit nodig is.
Informatie aan anderen wordt alleen gegeven nadat u hier toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijv. aan de bedrijfsarts of aan informatie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Alle medewerkers en zorgverleners hebben een beroepsgeheim.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren kunnen wij telefoongesprekken opnemen. We doen dit niet structureel. Opgenomen gesprekken worden na 13 maanden verwijderd.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.
Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen totuw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie aan de HAP (Huisartsenpost)
Via het LSP (Landelijk schakelpunt) is er een koppeling met de HAP. Dit houdt in dat de arts of assistente op de HAP een samenvatting van uw medisch dossier kan opvragen op het moment dat u contact heeft met de HAP. Dit kan alleen als u vooraf toestemming heeft gegeven bij uw huisarts. U kunt aangeven of u wel of geen toestemming geeft bij uw huisarts of via www.ikgeeftoestemming.nl. Meer informatie vindt u op www.vzvz.nl
Overigens is een elektronische koppeling gevoelig voor storingen; het is daarom altijd verstandig om bij een bezoek aan de HAP informatie over uw medische voorgeschiedenis en uw actuele medicatie(overzicht) mee te nemen.

Overdracht van gegevens aan uw nieuwe huisarts
Als u overstapt naar een andere huisarts worden uw medische gegevens overgedragen. Dit gebeurt elektronisch via een beveiligde website, Zorgmail File Transfer, of soms met aangetekende post. Het is fijn als u ons vooraf op de hoogte stelt van uw overstap. Wij vragen u daarbij dan om toestemming voor de overdracht van uw gegevens. Als u zich inschrijft bij uw nieuwe huisarts, dan krijgen wij automatisch van uw nieuwe huisarts een verzoek tot overdracht.

Inzage in uw dossier
U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien. Uitgezonderd hierop is informatie die over anderen gaat en de persoonlijke werkaantekeningen van de arts. Wanneer blijkt dat uw gegevens niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen.
Wilt u uw dossier inzien, maak dan een afspraak met uw huisarts en bespreek uw vragen en de redenen hiertoe met hem of haar. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de NPCF.
U kunt ook een kopie van uw medisch dossier aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden: 23 cent per pagina met een maximum van € 5,- (tot honderd pagina's). Boven de 100 pagina's is het maximum € 22,50. 

Klachten
Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Mocht u er met onze FG niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:
Stichting Privacyzorg
Monseigneur Borretstraat 7
5375 AA  Reek
info@privacyzorg.nl
telefoonnummer: 0800-1090